• หน้าแรก

  • Blog

  • ข้อหารือภาษีอากร

  • เลขที่หนังสือ กค 0811/00025 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เลขที่หนังสือ กค 0811/00025 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

  • หน้าแรก

  • Blog

  • ข้อหารือภาษีอากร

  • เลขที่หนังสือ กค 0811/00025 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เลขที่หนังสือ กค 0811/00025 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

เลขที่หนังสือ : กค 0811/00025
วันที่ : 7 มกราคม 2541
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ข้อกฎหมาย : ประเด็นปัญหา
ข้อหารือ : บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเภท 7.17 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการเมื่อบริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมดังกล่าว ผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ถูกต้องหรือไม่ เมื่อกรมที่ดินต้องการหนังสือตอบยืนยัน บริษัทจะต้องปฏิบัติอย่างใด
แนววินิจฉัย :      1. กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนประเภท 7.17 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ โอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินในโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ภายในระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
       2. กรณีการใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าว ให้บริษัทฯ แสดงเอกสารหลักฐานการได้รับการส่งเสริมการลงทุน พร้อมกับให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพื่อบันทึกสถานะของบริษัทฯซึ่งเป็นผู้โอนไว้ในหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) โดยให้มีข้อความต่อท้ายรายการ "อำเภอ... จังหวัด..." ว่า "เป็นผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามประเภท 7.17 กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลางตามบัตรส่งเสริมเลขที่.../... ลงวันที่..." ก็จะทำให้ปรากฏข้อเท็จจริงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เลขตู้ : 61/26276


ขอบคุณบทความจาก ::www.rd.go.th
 223
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์