Vendor and Procurement

Vendor and Procurement

24 รายการ
คำถาม เข้าชม
Q: เมื่อมีการทำใบสั่งซื้อ พร้อมการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมาแต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อต้องทำอย่างไร 311
Q: ต้องการบันทึกใบสัญญาซื้อช่องจำนวน/ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องทำอย่างไร 304
Q: ต้องการบันทึก ข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับมาสเตอร์) มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 227
Q: ต้องการกำหนดใบลดหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 217
Q: ต้องการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 211
Q: ต้องการบันทึกใบขอซื้อ มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 198
Q: ทำการบันทึกใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้า CS-1000 ไม่พบรหัสสินค้า มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 184
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 173
Q: ต้องการกำหนดใบเพิ่มหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 162
Q: ต้องการกำหนดรับใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 150
Q: ต้องการกำหนดสัญญาซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 148
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มการซื้อมีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 148
Q: ต้องการกำหนดขอใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 147
Q: ต้องการกำหนดประเภทเอกสารระบบซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 146
Q: วิธีการกำหนดตั้งค่าระบบซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 138
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลผู้ซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 136
Q: ต้องการกำหนดใบสั่งซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 135
Q: ต้องการกำหนดใบตั้งหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 132
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 126
Q: ต้องการบันทึกใบสั่งขายที่เป็นสินค้าที่มีบาร์โค๊ด มีขั้นตอนทำอย่างไร 108
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์