Vendor and Procurement

Vendor and Procurement

22 รายการ
คำถาม เข้าชม
Q: ต้องการบันทึกใบสัญญาซื้อช่องจำนวน/ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องทำอย่างไร 191
Q: เมื่อมีการทำใบสั่งซื้อ พร้อมการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมาแต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อต้องทำอย่างไร 187
Q: ต้องการบันทึก ข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับมาสเตอร์) มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 129
Q: ต้องการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 122
Q: ต้องการบันทึกใบขอซื้อ มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร 110
Q: ทำการบันทึกใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้า CS-1000 ไม่พบรหัสสินค้า มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร 71
Q: ต้องการกำหนดใบลดหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 58
Q: ต้องการกำหนดใบเพิ่มหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 51
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 49
Q: วิธีการกำหนดตั้งค่าระบบซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 48
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มการซื้อมีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 45
Q: ต้องการกำหนดใบสั่งซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 45
Q: ต้องการกำหนดประเภทเอกสารระบบซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 41
Q: ต้องการกำหนดสัญญาซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 41
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มเจ้าหนี้ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 40
Q: ต้องการกำหนดข้อมูลผู้ซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 37
Q: ต้องการกำหนดขอใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 37
Q: ต้องการกำหนดใบตั้งหนี้การซื้อ มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 35
Q: ต้องการกำหนดรับใบเสนอราคา มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้ 34
Q: ต้องการทำตั้งหนี้การซื้อโดยอ้างอิงสัญญาซื้อมาทำรายการ มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร 12
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์