Blog

Blog

7 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2561-08-21
E-Tax invoice by E-mail คือ การจัดทำใบกำกับภาษีรวมถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax invoice) ที่มีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic signature) แล้วทำการส่งผ่านระบบกลางของ สพธอ. (ETDA) เพื่อประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
1022 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2561-08-08
ใครบ้างมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี 2561 การยื่นภาษีครึ่งปีจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรามีรายได้เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก คือ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 30 มิถุนายนของปีนั้น ๆ มากกว่า 60,000 บาท ในกรณีโสด หรือกรณีมีคู่สมรสต้องมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท ถึงจะเข้าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด และที่สำคัญก็คือต้องเป็นรายได้ที่มาจากเงินได้ประเภทที่ 5, 6, 7 และ 8 ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเงินได้ทั้ง 4 ประเภทที่เข้าข่ายต้องยื่นภาษีครึ่งปี มีดังนี้
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
686 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2561-07-24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน แต่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ ไม่สามารถจับต้องได้ อยู่ภายใต้การควบคุมของกิจการ และจะให้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
อ่านต่อ
เพิ่มในบทความโปรด
2120 ผู้เข้าชม
1532 ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์